Tích cực nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở.

     Tăng cường công tác tuyên truyền tại vùng đồng bào có đạo.

     Xác định rõ công tác Dân vận có vai trò quan trọng việc tạo sự đồng thuận, đoàn kết, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nên từ những tháng đầu năm 2015, Ban Dân vận Huyện ủy đã chỉ đạo khối dân vận cơ sở tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong đó tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, học tập chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là quán triệt, triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết số 20, ngày 01/6/2012 của Tỉnh ủy Bắc Kan “về ngăn chặn, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình” đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo trên địa bàn huyện. Bà Bàn Thị Đào- P.Ban Dân vận Huyện ủy Pác Nặm cho biết: “Để các chủ trương, Nghị quyết của Đảng đi vào đời sống, Ban Dân vận đã bám sát tình hình thực tế, vận động các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ; quan tâm tới việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết những bức xúc trong dư luận, nhờ đó, ngày càng tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng”.

Công tác Dân vận giúp củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

     Bên cạnh hoạt động của hệ thống dân vận các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn phát huy vai trò là nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thành công lớn nhất trong phong trào vận động quần chúng là năm 2014 toàn huyện đã vận động được hơn 5.000 ngày công lao động của cán bộ và người dân với hàng nghìn mét vuông đất đã được hiến để thực hiện các công trình giao thông nông thôn. Phong trào đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

    Hiện nay, công tác dân vận huyện Pác Nặm được thực hiện gắn với mọi lĩnh vực đời sống xã hội, ngày càng bám sát tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng với dân thực hiện mọi nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn huyện./

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây