Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

            Trong thời gian qua, Ban Thường vụ huyện ủy Pác Nặm đã ban hành nhiều quyết định, quy định, chương trình hành động, kế hoạch và các văn bản cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. 

Chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

            Cụ thể, huyện đã chủ động ban hành các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý, về đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định đăng ký rèn luyện đảng viên hằng năm… Đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ kết hợp với bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý không phải là người địa phương ở một số phòng, ban, đơn vị và cấp xã. Các khâu tuyển chọn, bố trí, sử dụng, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, đánh giá, thực hiện chính sách cán bộ, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện công tâm, khách quan, dân chủ, đúng quy định, quy trình. Xây dựng Đề án vị trí việc làm nhằm tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác.

            Tính đến thời điểm 31/5/2019, toàn huyện có 62 biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; 631 biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập; 08 biên chế hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; 130 người hợp đồng chuyên môn nằm trong chỉ tiêu biên chế, bao gồm 126 người thuộc sự nghiệp GD&ĐT và 04 người thuộc các sự nghiệp khác./.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây