Thông tin tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021

Ngày 18/05/2021, UBND huyện Pác Nặm ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND về tuyển dụng viên chức năm 2021. Theo đó. tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 73, cụ thể như sau: - Giáo viên mầm non: 12 chỉ tiêu. - Giáo...